Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

01 grudnia 2021
trwały zarząd, gmina, samorząd, gospodarka nieruchomościami

BIULETYN NR 5: WSPARCIE INFORMACYJNE SAMORZĄDU 

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

Czy trwały zarząd wyklucza możliwość ubiegania się o środki z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja trzecia- PGR  ?

 

Z uwagi na trwające nabory wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja trzecia- PGR  otrzymujemy zapytania, czy gmina może złożyć wniosek na inwestycję np. rozbudowa i modernizacja biblioteki na tzw. terenach popegieerowskich, w sytuacji gdy nieruchomość oddana jest w trwały zarząd.

 

Warunki programu wskazują na:

 

  1.  podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie: 1) gminy, 2) powiaty, 3) związki międzygminne, 4) związki powiatowo-gminne, - na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,

  2. 36 obszarów inwestycyjnych, w ramach których możliwe są wydatki w celu przeciwdziałanie COVID-19.

 

Inwestycja, zgodnie z Regulaminem, to zadanie inwestycyjne planowane do realizacji przez Wnioskodawcę i następnie realizowane przez Beneficjenta, określone w umowie/umowach o realizację Inwestycji zawartej/zawartych z Wykonawcą/Wykonawcami Inwestycji wybranym/wybranymi w wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego, obejmujące budowę, modernizację lub rozbiórkę obiektów budowlanych: a) zlokalizowanych na terenie Wnioskodawcy, b) liniowych, służących mieszkańcom tych terenów, oraz zadania inwestycyjne w Obszarach inwestycyjnych innych niż budowlane, służące mieszkańcom terenu Wnioskodawcy.

 

Równocześnie brak jest wyłączenia możliwości inwestowania w nieruchomość własną jednostki samorządu terytorialnego  znajdującą się w trwałym zarządzie jej jednostki organizacyjnej. Wprost wyłączona jest jednak możliwość zakupu nieruchomości.

Analiza ogłoszenia prowadzi do wniosku, iż niektóre z inicjatyw przewidzianych do dofinansowania ze swojej istoty przewidują, iż będą to inwestycje w cudzą rzecz np. budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego.

 

             Przypomnieć w tym miejscu należy, iż nieruchomość oddana  w trwały zarząd pozostaje własnością Gminy, nie jest wyłączona z zasobu nieruchomości gminnych, Gmina doznaje tylko pewnych ograniczeń we władaniu nieruchomością.

 

            Trwały zarząd, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zwaną  dalej UGN jest prawną formą władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. W trwały zarząd oddawane mogą być nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego - odpowiedniej (własnej) samorządowej jednostce organizacyjnej (art. 43 ust. 5 UGN). Wyjątek w przypadku samorządów stanowią drogi w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta" (art. 19 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 60, ze zm.).

 

Trwały zarząd:

  1.  jest nieodpłatny albo odpłatny,

  2. jest ustanawiany w drodze decyzji, na wniosek jednostki organizacyjnej ,

  3. objęcie nieruchomości następuje w oparciu o  protokół zdawczo-odbiorczego.

Czas trwania

Trwały zarząd ustanawia się na czas nieoznaczony lub czas oznaczony.

Wygasa z upływem okresu na jaki został ustanowiony albo w wyniku wydania decyzji właściwego organu o jego wygaśnięciu.

 

 

Zarządca może korzystać z nieruchomości:

 

1) w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jego działania;

 

2) wykonywać robót budowlanych, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego.

 

3) oddać nieruchomość lub jej część w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd. Przy czym:

 

a) wójt, burmistrz czy prezydentów miasta pozbawiony zostaje uprawnienia do wynajmowania, wydzierżawiania lub oddawania nieruchomości w trwałym zarządzie w użytkowanie,

b) rada gmin pozbawiona zostaje możliwości określania zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( art. 18 ust. 2 pkt 9)  ale zarządca, w zależności od czasu trwania przewidywanego najmu/dzierżawy musi:

c) albo zawiadomić właściwy organ i organ nadzorujący (jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat)

d) albo uzyskać zgodę tych organów (jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony) – także wówczas, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
 

4) wypowiedzieć umowy najmu albo dzierżawy.

 

Co do zasady, zarządca zawiera umowy dotyczące nieruchomości w zarządzie trwałym w imieniu reprezentowanej gminy. Inaczej rzecz ujmując to gmina jest stroną, zaś zarządca działa, jak jej przedstawiciel. Odmiennie należy jednak potraktować sytuacje, gdy gmina inwestuje w nieruchomość w czasie trwania trwałego zarządu. Wówczas oświadczenia woli winny być składane w imieniu gminy, bezpośrednio przez organy gminy. Chodzi tu o rozdzielenie inwestycji poczynionych przez trwałego zarządcę od inwestycji właściciela. Nie jest bowiem wykluczone żądanie rozliczania, przez zarządcę nakładów na nieruchomość po wygaśnięciu trwałego zarządu.

 

Wnioski końcowe

 

Nie ma przeciwskazań, żeby ubiegać się o dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja trzecia- PGR na inwestycję w nieruchomość znajdującą się w trwałym zarządzie.

kontaktów i inne.

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

 

radca prawny Małgorzata Dąbek, adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa