Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Czy muszę zgłosić czym ogrzewam dom?

Poczynając od dnia 1 lipca, w wyniku zmian do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z  dnia 21 listopada 2008 roku na właścicieli i zarządców mieszkań, domów, budynków mieszkalnych i usługowych został nałożony obowiązek złożenia deklaracji, a następnie aktualizacji danych dotyczących ogrzewania obiektów.

 

         Chodzi o budynki i lokale posiadające indywidualne źródło ogrzewania, jak i korzystające z sieci ciepłowniczej. Nie ma też znaczenia paliwo, które jest używane do ogrzewania:  gaz, węgiel, energia elektryczna, źródła odnawialne - panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itd.

 

              Dane dotyczące źródeł ciepła, w tym z sieci ciepłowniczej, źródeł energii elektrycznej,  na potrzeby identyfikacji i diagnozowania źródeł niskiej emisji oraz planowania i podejmowania efektywnych działań publicznych eliminujących źródła tej emisji w oparciu o utworzoną ewidencję (art. 16 ustawy nowelizacyjnej), mają być gromadzone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Jednakże rejestr CEEB ma zawierać również informacje,  co do: dopłat, premii termoizolacyjnej, uzyskanych ulg podatkowych, przeprowadzanych kontrolach, przyznawanych świadczeniach z pomocy społecznej na cele mieszkaniowe, zatem zawierać będzie także dane  nie służące celom ustawy.  

 

Jak i kiedy złożyć deklarację?

 

     Deklarację należy złożyć do: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z właściwością miejscową położenia nieruchomości. Ogólnie termin wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia albo od zmiany, zaś co do instalacji już uruchomionych przed dniem wejścia w życie ustawy termin do złożenia jest roczny do dnia 01 lipca 2022 roku.  Ustawodawca przewidział, iż za niezłożenie deklaracji w terminie stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny.  Jednak karze nie będzie podlegała osoba, która wprawdzie złoży deklarację po terminie, ale nastąpiło to przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wzmiankowanego wykroczenia.

 

     Deklaracja może zostać złożona w formie elektronicznej albo papierowej.

 

Forma elektroniczna:

- za pośrednictwem strony: zone.gunb.gov.pl,

-należy wypełnić formularz,

-podpisać go:  profilem zaufanym, za pomocą podpisu certyfikowanego albo  elektronicznego dowodu osobistego i wysłać.

 

Zgłoszenie papierowe: musi być własnoręcznie podpisane oraz złożone osobiście w urzędzie albo za pośrednictwem poczty listem poleconym.

 

     Warto również przypomnieć, iż poszczególne województwa, w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza wprowadziły zasady korzystania z instalacji grzewczych oraz ograniczenia, co do korzystania z niektórych paliw zwane uchwałami antysmogowymi, w województwie lubelskim jest to uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2021 roku.  

 

 

 

Podobne publikacje: 

 

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządu: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa

 
 

 

 

 

adwokat Hrubieszów, obsługa prawna firm i  samorządów Lublin, Warszawa, Hrubieszów, Zamość, Chełm
04 lipca 2021

Publikacje

KANCELARIE

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm, samorządu i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa