Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

               Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Służebność przesyłu przed Trybunałem Konstytucyjnym sygn. akt P 10/16

           Właściciele nieruchomości, zarówno osoby fizyczne, jak i spółki, ale i osoby prowadzące indywidualną  działalność gospodarczą często borykają się z problemem instalacji energetycznych ( gazowych, elektrycznych ) przebiegających przez ich grunty. Aktualnie,  sądy powszechne, mając na uwadze postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 2012 roku  w sprawie sygn. akt. II CSK 120/12 rozstrzygają o zasiedzeniu służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych ( obecnie spółek wcześniej przedsiębiorstw państwowych), które nabyły w okresie przed 31 stycznia 1989 roku w wyniku realizacji inwestycji przesyłowych przebiegających przez nieruchomości nie należące do przedsiębiorstwa przesyłowego, co do których wydane były decyzje administracyjne o przebiegu linii przesyłowej i pozwolenia budowlane, objęły w dobrej wierze posiadanie służebności, jako korzystanie z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści tej służebności ( art. 172 § 1w zw. z art. 292 i art. 352 kc. ) przyjmują przy tym dobrą wiarę nabycia służebności, co pozwala na nabycie uprawnienia już po 20 latach posiadania.

 

             Sprawy te mogą jednak budzić i budzą kontrowersje nie tylko w aspekcie rozumienia dobrej wiary, ale również w kwestii zgodności z Konstytucją RP. 

 

              W pierwszej kolejności wskazać wypada, iż przepisy wprowadzające instytucje służebności przesyłu weszły w życie w dniu 03 sierpnia 2008 roku, trudno zatem zgodzić się, iż zasiedzenie służebności przesyłu rozpoczęło swój bieg jeszcze przed wejściem w życie stosownych przepisów.

            Zgodność z Konstytucją RP treści art. 292 kc. stała się podstawą pytania prawnego wystosowanego przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu do Trybunału Konstytucyjnego. Sąd Rejonowy wyraził wątpliwość, co do konsytucyjności w/w przepisu, w zakresie, w jakim umożliwia przedsiębiorstwu przesyłowemu zasiedzenie służebności przesyłu  przed dniem wejścia w życie przepisów art. 305 (1) - 305 (4) kc. jeżeli nie została wydana decyzja administracyjna ograniczająca prawo właściciela nieruchomości.

 

           Wątpliwości w tym zakresie podzielił również Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar oraz Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, którzy omal zgodnie [sic!] opowiedzieli się za brakiem zgodności z Konstytucją oraz z art. l Protokołu dodatkowego numer l do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1995 r., Nr 36, poz. 175 ze zm.) - pismo Marszałka Sejmu z dnia 23 lutego 2017 roku, BAS-WPTK-958/16, podobnie Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie z dnia 01 lipca 2016 roku, IV.7000.153.2016.AGR.

 

         Sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się pod sygn. akt P 10/16. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności art. 292 kc. w badanym ujęciu będzie stanowiło podstawę do wznowienia postępowań sądowych przed sądami powszechnymi zakończonych prawomocnym orzeczeniem. Warto śledzić sprawę, bowiem praktyczne znaczenie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego może okazać się olbrzymie. Wznowienie postępowania sądowego o zasiedzenie i   obalenie rozstrzygnięć o zasiedzeniu pozwoli właścicielom nieruchomości na dochodzenie odszkodowań za korzystanie z ich nieruchomości ( wynagrodzenia za bezumowne korzystanie ) za okres do 10 lat wstecz.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm,  Warszawa

 

odszkodowanie, wynagrodzenie, bezumowne, zasiedzenie
15 maja 2017

Publikacje

KANCELARIE

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm, samorządu i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa