prawo pracy, obsługa prawna firm Hrubieszów, Zamość, Lublin, prawo gospodarcze, sąd pracy, PIP


Tarcza antykryzysowa wsparcie dla przedsiębiorców?

 

              Rozprzestrzenianie się koronawirusa skutkuje koniecznością izolacji. Wiele firm ( jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek prawa handlowego)  musi ograniczyć swoje funkcjonowanie. Przedsiębiorcy nie zarabiają, zaś ich biznes generuje straty. Rząd obiecał wsparcie dla przedsiębiorców i pracodawców.

 

            Według propozycji zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw pojawiły się min:

 

1. odroczenie terminu płatności składek ZUS ( składek na ubezpieczenia społeczne, chorobowe i zdrowotne ) do czerwca 2020 roku, po tym czasie płatność składek ma być rozkładana na raty (bez opłaty prolongacyjnej);

 

2. przejęcie rat leasingu operacyjnego dla firm sektora transportowego;

 

3. „tanie pożyczki” w ramach pomocy de minimis ( przewidziana gwarancja do 80% Banku Gospodarki Krajowej);

 

4.  mikropożyczki do 5000 zł;

 

5. świadczenia i rozwiązania w celu ochrony miejsc pracy – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, żeby z nich skorzystać - pracodawca nie może zalegać: ze składkami na ZUS oraz zobowiązaniami podatkowymi do końca III kwartału 2019 roku oraz wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości. Są to:

 

a) dopłata do wynagrodzenia przestojowego w związku z jego obniżeniem - pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca może obniżyć wynagrodzenie nie więcej niż o 50%, jednak nie niżej niż do minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy

- dofinansowanie ma wynosić do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

 

b) dopłata do wynagrodzenia w związku z ograniczenie wymiaru czasu pracy - pracodawca, jeżeli doszło u niego do spadku obrotów ( w określonych przez ustawę zakresach) w wyniku wystąpienia COVID-19 może ograniczyć wymiar czasu pracy pracownikom o 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu ( wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ) ustalone na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

-dopłata do wynagrodzenia  obniżonego etatu - do wysokości połowy wynagrodzenia nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z kwartału poprzedzającego złożenie wniosku;

 

6. świadczenie dla: osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,  zleceniobiorców oraz osób na umowach o dzieło w kwocie  80 % minimalnego wynagrodzenia;

 

7. dla pracowników, zleceniobiorców oraz jednoosobowych działalności gospodarczych ( osób posiadających ubezpieczenie chorobowe) zostanie przedłużone ( ponad 14 dni ) prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem   opieki nad dzieckiem do lat 8 na wypadek zamknięcia: żłobka, przedszkola albo szkoły;

 

8. „wakacje kredowe” ( odroczenie terminu płatności rat kredytu przy zastosowanie  procedur uproszczonych, za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość ) – każdy kredytobiorca powinien sprawdzić możliwości i formalności w swoim banku, bowiem aktualnie wbrew zapewnieniom nie ma odpowiednich procedur bankowych;

 

9. prolongata należności za media ( energię elektryczną, gaz itp.);

 

10. odroczenie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2020 rok.

             

              Aktualnie trwają prace nad ustawą, w związku z tym na realne rozwiązania należy jeszcze poczekać do uchwalenia ustawy przez parlament oraz przekazania jej do podpisu prezydenta.

 

 

         Nadto Związek Miast Polskich zadeklarował wsparcie dla lokalnych firm.  Pomoc ma przyjąć formę min: umorzeń, odraczania, stosowanie bonifikat związanych z należnościami publicznoprawnymi ( np. podatek od nieruchomości, opłaty lokalne, czynsze najmu, czynsze dzierżawy itp.).  Dlatego też przedsiębiorcy winni ustalić jakie możliwości mogą zapewnić rodzime samorządy.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów,  Zamość, Chełm

 

 

 

 

pracodawca, obsługa prawna firm Hrubieszów, Lublin, Zamość, Chełm, tanie pożyczki, spółki prawa handlowego, działalność gopodarcza, wynagrodzenie przestojowe, dofinansowanie, ZUS, podatek od nieruchomości,
25 marca 2020

Publikacje

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017