tarcza, mikroprzedsiębiorstwa, obsługa prawna firm Hrubieszów, Lublin, Zamość, Chełm, pracodawca, pracownik, fundacja, stowarzyszenie, adwokat, radca prawny, odszkodowanie,


Tarcza antykryzysowa (4.0) nowe rozwiązania dla firm.

 

               Nowa odsłona tarczy antykryzysowej ( ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 zwana tarczą 4.0) obowiązuje od dnia 24 czerwca 2020 roku. Ustawa wprowadza nowe regulacje dla przedsiębiorców ( osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego ), pracodawców, organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń), osób nieprowadzących działalności gospodarczej ( kredytobiorców, pracowników, zleceniobiorców). W przepisach znalazły się również rozwiązania pozostające bez związku z epidemią oraz  zwalczaniem jej skutków.  

 

Wśród zmian dla przedsiębiorców wskazać należy:

  1. pożyczka dla mikroprzedsiębiorców – umorzenie pożyczki ma nastąpić z urzędu, bez konieczności składania wniosku ( dotychczas, zgodnie z tarczą 2.0, warunkiem umorzenia mikropożyczki, obok trzymiesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej po uzyskaniu pożyczki,  było złożenie wniosku w terminie 14 dniu po zakończeniu tego okresu), pożyczka została również  zwolniona od egzekucji,
  2. mikropożyczka dla fundacji i stowarzyszeń – organizacje pozarządowe, będą mogły występować o udzielenie mikropożyczki, na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy,
  3. postępowanie restrukturyzacyjne uproszczone – podmiot prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie wdroży sprawną, w założeniu,  procedurę restrukturyzacyjną. Sprawa nie będzie kierowana do sądu, ale będzie prowadzana przy udziale doradcy restrukturyzacyjnego, który zabezpieczy interesy wierzycieli oraz przedsiębiorcy dłużnika (   w oparciu o umowę z doradcą restrukturyzacyjnym ),   
  4. zapobieganie „wrogim przejęciom” -  Prezes UOKiK będzie zajmował się kontrolą procesów inwestycyjnych w Spółkach działających w określonych przez ustawodawcę dziedzinach gospodarki ( dotyczy to min. Spółek paliwowych, energetycznych, wytwarzających oprogramowania). Zamiar nabycia udziałów w takiej Spółce nabywca musi zgłosić do Prezesa  UOKiK. Jeżeli zaniecha zawiadomienia narazi się na zapłatę kary pieniężnej do 50 milionów złotych oraz na odpowiedzialność karną, karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Organizacje przedsiębiorców podały ten pomysł krytyce z uwagi na niezgodność z Konstytucją RP oraz prawem unijnym.
  5. zamówienia  publiczne kolejne uproszczenia,
  6. dopłaty do kredytów – do dnia 31 grudnia 2020 roku przedsiębiorcy będą mogli zawierać umowy kredytowe z dopłatą do oprocentowania, zaś dopłaty będą realizowane przez okres do 12 miesięcy. Dopłaty nie będą uznawane za przychód.

 

Dla pracodawców i pracowników:

 

1. praca zdalna – pracę zdalną ( w tym przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość) pracodawca może polecić pracownikowi, jednakże równocześnie musi zapewnić: narzędzia, środki oraz obsługę niezbędne dla wykonywania pracy.  Nadto musi na to pozwalać rodzaj pracy, pracownik,  zaś musi mieć umiejętności oraz możliwości, w tym techniczne i lokalowe, do wykonywania pracy w sposób zdalny. Istotne jest to, iż pracownik, na polecenie pracodawcy, musi prowadzić ewidencję wykonanych czynności ( opis, datę czas realizacji) oraz zachować tajemnice prawnie chronione ( tajemnicę przedsiębiorstwa, chronić dane osobowe);

 

2. urlop wypoczynkowy – w okresie epidemii pracodawca może, bez zgody pracownika, określić termin urlopu wypoczynkowego, a także zaległego urlopu.  Pracownik zobowiązany jest udzielony mu urlop wykorzystać bez względu na ustalony wcześniej plan urlopowy;

 

3. praca w urzędach - wójt, burmistrz, prezydent miasta, w czasie trwania epidemii, może polecić pracownikowi podległego mu urzędu, tymczasowe wykonywanie innej pracy, aniżeli określona w umowie o pracę;

 

4. wynagrodzenia z dofinansowaniem – firmy, które z  które pomimo spadku obrotów gospodarczych w związku z pandemią nie objęły pracowników przestojem ( ekonomicznym lub uregulowanym w art. 81 Kodeksu pracy) ewentualnie  obniżeniem wymiaru czasu pracy;

 

5. umowa o zakazie konkurencji – pracodawca ( zleceniodawca, zamawiający dzieło ) mają prawo do jednostronnego wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji, w części regulującym czas po zakończeniu umowy.  W takiej sytuacji, umowa o zakazie konkurencji przestaje obowiązywać z chwilą zakończenia umowy głównej ( umowy o pracę, umowy zlecenia). Odpada również konieczność zapłaty  odszkodowania,

 

6. ograniczenie wysokości odpraw ( odszkodowań i innych świadczeń pieniężnych ) pozostających w związku z zakończeniem umowy o pracę. Wprowadzono limit w kwocie  10 krotności minimalnego wynagrodzenia (obecnie jest to kwota 26000 zł brutto). Limity te stosuje się także w sytuacji rozwiązania, wypowiadania umów cywilnoprawnych ( zlecenia, dzieło ). Ograniczenia odpraw emerytalnych oraz umowy agencyjnej,

 

7. zasiłek opiekuńczy – przywrócona została możliwość pobierania zasiłku opiekuńczego przez rodziców dzieci do lat 8,  w wypadku  zamknięcia, z powodu epidemii,  żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego czy szkół;

 

8. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wprowadzono prawo do  zawieszenia tego zobowiązania.

 

Wśród innych regulacji istotne są „wakacje kredytowe” dla frankowiczów.  

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm: Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm

pracodawca, RODO, prawo pracy, sąd pracy, obsługa prawna firm Hrubieszów, Lublin, odszkodowanie, naruszenie dóbr osobistych
28 czerwca 2020

Publikacje

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017