Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych 

DĄBEK & KUSIK    

obsługa prawna firm i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Starosta zatrzymuje prawo jazdy na podstawie dokumentów  od policji. 

               

           Ustawa o kierujących pojazdami oraz prawo o ruchu drogowym regulują przypadki, w których Starosta, w drodze decyzji administracyjnej, orzeka wobec kierującego pojazdem o zatrzymaniu prawa jazdy. Do najczęściej występujących zdarzeń, które skutkują zatrzymaniem prawa jazdy należy przekroczenie, w  terenie zabudowanym, prędkości o 50 km/h. Policja zatrzymuje wówczas dokument prawa jazdy i równocześnie wydaje pokwitowanie, które  uprawnia do prowadzenia pojazdu przez następne 24 godzin.

 

           Prawo jazdy zatrzymywane jest na okres  trzech miesięcy pod warunkiem, iż jest to pierwsze takie wykroczenie.   Termin ten liczy się od dnia fizycznego zatrzymania prawa jazdy przez policję, albo od daty zwrotu dokumentu do odpowiedniego organu administracyjnego.  W przypadku, gdy kierujących nie posiada przy sobie dokumentu prawa jazdy, wówczas Starosta wydającą decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy zobowiązuje równocześnie do zwrotu dokumentu.

Kierowca w toku kontroli policyjnej ma oczywiście  prawo: kwestionować ustalenia policji ( np. z powodu błędów pomiaru,  wad sprzętu,  stanu wyższej konieczności ), nie przyjąć mandatu  oraz żądać skierowania sprawy na drogę sądową. Mimo, to dokument zostanie zatrzymany przez funkcjonariuszy.

 

            W sytuacji skierowania przez policję sprawy do sądu karnego w  sprawie o wykroczenie, dalsze postępowanie uzależnione było od działania Starosty.  W wielu przypadkach Starosta wydawał postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy do czasu prawomocnego zakończenia sprawy o wykroczenia. Skutkiem tego wytwarzała się sytuacja, w której kierowca miał pełne uprawnienia do kierowania pojazdem, bowiem jego uprawnienie nie zostało czasowo zatrzymane przez właściwy organ. Kierujący nie miał tylko dokumentu prawa jazdy. W związku z tym kierowcy w dalszym ciągu kierowali samochodami, przy czym jedyna konsekwencja, jaka pojawiała się przy okazji kontroli drogowej, to mandat za brak przy sobie dokumentu prawa jazdy, mimo, iż intencją ustawodawcy było to, że w przypadku, gdy w okresie zatrzymania uprawnień dana osoba będzie kierowała pojazdem, podlegać będzie dodatkowej sankcji, tj. okres zatrzymania zostanie przedłużony do sześciu miesięcy.

 

             Stan ten uległ diametralnej zmianie od dnia  01 lipca 2019 roku w związku z uchwałą składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie sygnatura akt I OPS 3/18. W orzeczeniu tym Sąd wyjaśnił, iż bieg postępowania o wykroczenie nie ma wpływu na postępowanie administracyjne, w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy, prowadzone przez Starostę. W praktyce oznacza to, że  Starosta podejmie decyzję w oparciu o materiały przekazane przez policję, a decyzji nada rygor natychmiastowej wykonalności, bez możliwości zawieszenia sprawy do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd karny.

 

          Na marginesie wspomnieć należy, iż w przypadku wydania przez Starostę decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, gdy następnie kierowca w sprawie o wykroczenie zostanie uniewinniony osoba taka, będzie mogła wystąpić do Skarbu Państwa  o odszkodowanie. Wpływ na wysokość należnego odszkodowania będzie miał między innymi fakt, że prawo jazdy jest niezbędne do pracy wykonywania pracy zarobkowej.  

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

 

odszkodowanie, Skarb Państwa, szkoda,obsługa prawna firm Hrubieszów, Lublin, postępowanie administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny
10 lipca 2019

Publikacje

KANCELARIE

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

obsługa prawna firm, samorządu i osób fizycznych

Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa