prawo pracy, obsługa prawna firm Hrubieszów, Zamość, Lublin, prawo gospodarcze, sąd pracy, PIP

Druga ustawa abolicyjna czyli umorzenie niezapłaconych składek na ZUS

W dniu 11 kwietnia 2019 roku z inicjatywy Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował do Ministerstw ds. rodziny i  ds. przedsiębiorczości projekt nowej ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek ZUS przez osoby prowadzące pozarolniczą działalności gospodarczą.

             

        Pierwsza ustawa abolicyjna z dnia 09 listopada 2012 roku pozwalała na umorzenie  niezapłaconych składek ZUS za lata 1999-2009. Przedsiębiorcy mogli domagać się umorzenia składek własnych, należności za pracowników musiały być opłacone w całości. W wyniku wniosku przedsiębiorcy oraz wszczęcia postępowania administracyjnego ZUS wydawał dwie decyzje pierwsza określającą warunki umorzenia czyli właśnie nakazującą zapłatę wszystkich należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia decyzji, a następnie wydawana była druga decyzja ostatecznie umarzająca należność. Konsekwencją decyzji było to, że okres za który składki zostały umorzone nie jest wliczany do okresu składkowego.

         

            W ocenie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, nieprecyzyjna konstrukcja przepisów poprzedniej ustawy oraz niejednolita ich interpretacja nie pozwalały skorzystać z tego dobrodziejstwa wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom.

         

           Projekt nowej ustawy zakłada możliwość umorzenia zaległości w składkach ZUS powstałych w latach 1999-2018. Umorzenie ma dotyczyć zaległości w składakach na: ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia oraz koszty egzekucji, ale dotyczące wyłącznie przedsiębiorcy. Założenia do ustawy przewidują, iż abolicją nie będą objęte, podobnie jak uprzednio, zaległości w składkach na pracowników przedsiębiorcy. Wszczęcie procedury wymagać będzie złożenia do ZUS stosownego wniosku.  

 

        Ustawa nie jest jeszcze przedmiotem prac Sejmu, jednak już w chwili obecnej propozycje regulacji mają wielu zwolenników podkreślających przede wszystkim konieczność korekty  błędów poprzedniej ustawy. Przeciwnicy rozwiązania, wskazujących na to, iż premiuje osoby łamiące prawo i zachęca do podejmowania podobnych działań. Nie można wszak tracić z pola widzenia tej kwestii, iż wielu przedsiębiorców chętniej zdecydowałoby się na niepłacenie składek ZUS i przekierowanie tych pieniędzy do systemów ubezpieczeń majątkowych w tym emerytalnych, zwłaszcza, że system nie jest wydolny i nie rokuje wypłat godnych świadczeń.

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

 

umorzenie ZUS, obsługa prawna firm, postępowania administracyjne, abolicja ZUS, składki ZUS, wniosek o umorzenie składek
30 kwietnia 2019

Publikacje

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokat Magdalena Kusik–Balicka

                tel. +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radca prawny Małgorzata Dąbek     

                   tel. +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

Kancelarie

Adwokatów i Radców Prawnych          

DĄBEK & KUSIK                      

Lublin  Hrubieszów   

obsługa prawna firm i osób fizycznych