Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

                 

DĄBEK&KUSIK

 

Publikacje

10 września 2020
dostępność cyfrowa, niezapewnienie dostępności, strony internetowe, obsługa prawna firm  Lublin, Hrubieszów, Zamość, Chełm, Warszawa, deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa stron internetowych podmiotów publicznych - Czy gmina może odstąpić od dostępności cyfrowej? 

      Kancelarie

        Adwokatów i Radców Prawnych 

          DĄBEK & KUSIK    

               obsługa prawna firm i osób fizycznych

                  Lublin  Hrubieszów  Zamość  Chełm Warszawa

obsługa prawna firm

Strona główna | O nas | Publikacje | Usługi | Kontakt 

copyright by Magdalena  Kusik-Balicka ©  2017

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

 

adwokatka Magdalena Kusik–Balicka

             +48 502782942

            adwokat@magdalenakusik.pl

 

radczyni prawna Małgorzata Dąbek     

                 +48605085714

                  m.dabek.kancelaria@gmail.com

             

Kontakt z nami

Jesteśmy tutaj

       

                 Poczynając od dnia 23 września 2020 roku jednostki samorządu terytorialnego winny dostosować swoje strony internetowe oraz aplikacje mobilne do zasad wprowadzonych ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 848) ( zwana dalej UDCSI).

 

                  Zgodnie z art. 5 ust. 1-3 UDCSI strony internetowe min. gmin powinny być dostępne cyfrowo poprzez spełnienie wymagań określonych w załączniku do ustawy. Wymagania określone w załączniku do ustawy uznaje się za spełnione, gdy podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2.

 

          W myśl, art. 8 ust. 1 UDCSI dostępność cyfrowa strony internetowej może nie być zapewniona, jeżeli wiązałoby się to z poniesieniem nadmiernych kosztów, jednak w takim przypadku dostępność cyfrowa, zgodnie z art. 8 ust. 2 UDCSI musi, być zapewniona,  co do enumeratywnie określonych elementów tj:

 

1) strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;

 

2) następujących elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:

 

a) danych teleadresowych podmiotu publicznego oraz linku do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu publicznego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podmiot publiczny jest obowiązany do jej prowadzenia,

 

b) narzędzi służących do kontaktu z podmiotem publicznym,

 

c) nawigacji,

 

d) deklaracji dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego,

 

e) informacji związanych z bezpieczeństwem publicznym, publikowanych przez podmiot publiczny oraz dotyczących sytuacji kryzysowej ( ustawa o zarządzaniu kryzysowym ),

 

f) dokumentów urzędowych oraz wzorów ( np. umów cywilnoprawnych ).

 

        W przypadku, gdy gmina albo inny podmiot publiczny nie zapewnia dostępności cyfrowej ma obowiązek:

 

1.  przeprowadzić ocenę zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej obejmującą:

 

a) ocenę zwiększenia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, uzupełnioną o informację, w jakim stopniu zawartość strony internetowej lub aplikacji mobilnej może dotyczyć osób niepełnosprawnych;

 

b) szacowanie kosztów zapewnienia dostępności cyfrowej, które podmiot publiczny miałby ponieść;

 

c) wskazanie okresu publikowania elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej;

 

d) informację dotyczącą liczby użytkowników korzystających z danej strony internetowej lub aplikacji mobilnej w okresie publikacji informacji zawartej w publikowanym elemencie strony internetowej lub aplikacji mobilnej;

 

e) wskazanie okresu funkcjonowania danej strony internetowej lub aplikacji mobilnej wraz z częstotliwością publikacji w nich nowych treści.

 

2. sporządzić, w sposób umożliwiający dostęp cyfrowy, deklarację dostępności i opublikować ją na stronie wraz z wynikami przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej;

 

3. zapewnić alternatywny sposób dostępu do elementu cyfrowo niedostępnego np. poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość;

 

4. na żądanie zapewniać dostępność cyfrową albo alternatywną treści ze strony internetowej zgodnie z art. 18 UDCSI;

 

5. przeprowadzać corocznie, do dnia 31 marca każdego roku, przegląd informacji zawartych w deklaracjach dostępności oraz aktualizować deklarację niezwłocznie, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna były zmieniane w sposób mogący mieć wpływ na dostępność cyfrową.

 

              Audyty i oceny, o których mowa w pkt 1 i 5  mogą być przeprowadzone przez podmiot zewnętrzny, albo przez wewnętrzne służby informatyczne jednostki.

 

              Odnosząc się do żądania zapewnienia dostępności cyfrowej dotyczyć ono może: wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, które zasadniczo objęte są wyłączeniem, w myśl art. 3 ust. 2 UDCSI oraz elementów niedostępnych cyfrowo z uwagi na konieczność  poniesienia nadmiernych kosztów, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

              Zgodnie z art. 18 UDCSI, żądanie, jak opisane powyżej, może zgłosić każdy ( nie musi wykazywać interesu w uzyskaniu dostępu), winno ono jednak spełniać warunki formalne opisane w ustawie:

1)dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;

3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

 

         Podmiot winien zapewnić dostępność bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli nie można uczynić zadość żądaniu w takim terminie, należy powiadomić o tym osobę występującą  o przyczynach opóźnienia oraz terminie zapewnia dostępności, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

        Jednostka odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, gdy może to spowodować ryzyko naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Gdy, zaś podmiot nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia żądającego o przyczynach niezapewnienia dostępności cyfrowej oraz równocześnie wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

 

       Na odmowę zapewnienia dostępności cyfrowej (strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej ) albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu żądającemu przysługuje skarga do podmiotu publicznego. Rozpoznanie skargi następuje zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.


Ustawodawca, przewidział dla podmiotów publicznych kary pieniężne za:

 

  1. nieuzasadnione i uporczywe niezapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej,

  2. niesporządzenie i nieopublikowanie deklaracji dostępności albo niezamieszczenie w deklaracji dostępności określonych przepisami elementów,

  3.  niezapewnianie dostępności cyfrowej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz określonych elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

W pierwszych dwóch przypadkach kara wyniesie do 10 000 zł, zaś w trzecim do 5000 zł.

 

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

obsługa prawna firm i samorządów: Lublin,  Hrubieszów, Zamość, Chełm, Warszawa.